Konzumácia omega-3 predĺži život

Zdroj: Farzeneh-Far R, Lin j, Epel ES,et al. Association of marine omega-3 fatty acids with telomeric ageing in patients with CHD. JAMA 2010;303;250-257.

Prekladala: Bacskor Katalin
Zdroj: Gábor Szendi

Omega-3 je dôležitou súčasťou paleolitnej výživy. Jedna nová štúdia dokázala, že nielen chráni proti kardiovaskulárnym ochoreniam alebo poruchám nervovej sústavy a mentálnym poruchám, ale jeho účinok je oveľa rozsiahlejší prostredníctvom chránenia teloméry.

V okruhu chorých na kardiovaskulárne choroby našli obrátenú súvislosť medzi hladinou omega-3 mastných kyselín a rýchlosťou skracovania sa teloméry.

Dĺžka teloméry je indikátorom biologického veku,vekom teloméra sa kráti. Medzi chorými na kardiovaskulárne choroby dĺžka teloméry sama o sebe určí mortalitu a morbiditu.

Ako súčasť štúdie „Heart and Soul Study“ vyšetrili 608 chorých ošetrovaných so srdcovo-cievnymi chorobami, chorí boli v stabilnom stave. Merali dĺžku teloméry na začiatku štúdie, potom po uplynutí piatich rokov. Tiež merali v tom istom čase hladinu DHA a EPA v pomere k všetkým mastným kyselinám.

DHA a EPA sú dve mastné kyseliny typu omega-3, nachádzajú sa v morských živočíchoch. Je dôležité si pripomenúť, že tuky omega-3 organizmus nevie syntetizovať,môžu sa dostať do organizmu výlučne so stravou. Je charakteristické pre stravovanie západného typu, že tie mastné kyseliny sa dostanú do organizmu len v menšom množstve, ako je optimálna hladina.

Zistili, že ktorým v hladine tukov v krvi bol najnižší pomer omega-3 mastných kyselín, tým sa skrátili teloméry najviac za 5 rokov(najrýchlejšie sa skrátili). Ktorí konzumovali najviac omega-3, tým sa skrátili teloméry najpomalšie.

Samozrejme, keďže tá štúdia sa zakladala na pozorovaní, súvislosť medzi príčinou a účinkom sa nedá jednoznačne povedať. Podľa autorov súvislosť medzi pomerom omega-3 v hladine tukov v krvi a rýchlosťou skrátenia sa teloméry poukazuje na to, že mastné kyseliny omega-3 rozvinú priaznivý účinok cez teloméry. Účinok omega-3 mastných kyselín je už známy, chráni proti kardiovaskulárnym chorobám. Tá štúdia je prvá, ktorá preukázala vplyv faktoru v strave, živiny priamo na teloméru.

Komentár: Ako môžete čítať v prvej kapitole mojej knihy o paleolitnom stravovaní, teloméra je „čiapka“ na konci DNA v bunkách, umožňuje pri delení buniek vytvorenie presnej kópie DNA.

Teloméry sú biologické hodinky ľudského života, lebo pri každom delení sa o niečo skrátia, a čím viac telomér sa skráti počas života, vzniká tým viac buniek s chybným DNA, a tým pravdepodobnejšie sú rôzne biologické poruchy funkcií organizmu a riziko vzniku rakoviny.

Paleolitné stravovanie sľúbi dlhý, zdravý život, lebo nízka hladina inzulínu, menší príjem kalórií a konzumácia omega-3 chráni teloméry. Viac viď v mojej knihe Paleolitné stravovanie. Autori nepíšu o množstvách, ale v rôznych štúdiach zvyčajne denným príjmom omega-3 obsahujúcim 2 gramov EPA sa dá dosiahnuť vážny chrániaci účinok.